หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 

น้ำตกอ่างหิน หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ

บ้านเขาถ้ำพระเวลาเย็นๆฤดูหนาว

โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
 
 
 

ไม้กวาดดอกหญ้า

ถั่วลิสงคั่วทราย
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขาวัว หมู่ที่ 7 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เดิมบริเวณบ้านนายเดชา อินจันทร์ถึงที่นานายเ [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปรานอม ไข่รัศม [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างสำหรับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.ชุมแสง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินศาลา ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขาวัว หมู่ที่ 7 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินศาลา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เดิมบริเวณบ้านนายเดชา อินจันทร์ถึงที่นานายเ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการครอบครัวสัมพันธ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการครอบครัวสัมพ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ของกองช่าง องค์การบริหาร [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการ ก่อ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าตะโก โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการ ก่อ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อส [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   


   
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
   
 


   
นว 0023.2/ว 18412 ขอสำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18409 การให้บริการข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ ebmn.cdd.go.th [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ 628 การปรับปรุงโครงการสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 18408 ซักซ้อมเกี่ยวกับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/18489 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 630 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18495 การจัดส่งผลิตภัณฑ์ คอลเกต และโพรเทคส์ การเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2-3 และโรงเรียน [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18496 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18502 จัดส่งแผ่นผับ MBL MIND BASED LEARNING สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18499 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว18393 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 18508 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18505 แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน User และรหัสผ่าน Oassword เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas [ 23 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/18342 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562  [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 18340 ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน  [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว18341 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18324 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18309 การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 18360 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการปรับแผนการปฏิบัติงานแ ละแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18364 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 7/2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]     
 
   


   


ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจการระบบประปาผิวดิ [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจการระบบประปาผิวดิ [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเฉลย ยอดบัวถึงถนนคอนกรี [ 30 พ.ค. 2562 ]

 
   
 
 
 
  คุณคิดว่า อบต.เนินศาลา ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.ย. 2555
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-297047 โทรสาร : 056-297254 Email : nernsala@hotmail.co.th
จำนวนผู้เข้าชม 3,348,406 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com