หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินศาลา
www.nernsala.go.th
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมพัฒนาตำบลเพื่อประชาชน
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
"ตำบลเนินศาลาน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี
มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.เนินศาลา
องค์การบริส่วนตำบลเนินศาลา
www.nernsala.go.th
1
2
3
 

 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 2  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล. บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 2 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ปีงบประมาณ ๒๕๕6
----------------------------------------------------
               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา            มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 2  โดยขอดำเนินการดังนี้.-
    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินของนางคำเพา  การะ ไปจุดสิ้นสุดโครงการร้านค้านายอรุณ  พันธุรัตน์) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.55 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อนและ กลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนที่ อบต.เนินศาลากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเมื่องานแล้วเสร็จ  จำนวน ๑ ป้าย และป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย


หมายเหตุ  ราคากลางของงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 2  ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 195,000.-บาท(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
              ๒. ราคากลางที่ประกาศนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางและ FACTOR F ใหม่ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ผู้รับจ้างต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและในหนึ่งสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า..............-................บาท
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ที่ตั้งโครงการ ตำบลเนินศาลา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่…..-… เวลา……-…..น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา  ตำบลเนินศาลา  อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ชั้น ๑  ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.0๐ น. – 09.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ชั้น ๑  ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 9๐๐.-บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเนินศาลา ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๖) ๒๙๗๐๔๗  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕6

(ลงชื่อ)
     (นายสามารถ  เอมแสง)
                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
      เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 03/๒๕๕6
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล. บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 2   ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ปีงบประมาณ ๒๕๕6
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา  ลงวันที่ 26 เมษายน 2556

    องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบล ”  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 2  โดยขอดำเนินการดังนี้.-
    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินของนางคำเพา  การะ ไปจุดสิ้นสุดโครงการร้านค้านายอรุณ  พันธุรัตน์) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.55 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อนและ กลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนที่ อบต.เนินศาลากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเมื่องานแล้วเสร็จ  จำนวน ๑ ป้าย และป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย

หมายเหตุ  ราคากลางของงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 2  ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 195,000.-บาท(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
    ๒. ราคากลางที่ประกาศนี้     อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางและ FACTOR F ใหม่ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง(รับรองสำเนาถูกต้อง)
๑.๔................-............................................
๑.๕…..…………-……………………………………...
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง        และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.............-...........บาท    และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

     ๓.๒ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนด
ผลงานตามข้อ ๒.๓)
     ๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรด้วย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
๓.๖ หนังสือบริคณฑ์สนธิ (กรณีบริษัทจำกัด) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและ
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
         ๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือแต่รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
                  กรณีผู้เสนอราคาไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลาจะหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคากลาง
        ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
        ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกินกว่า 45 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน
        ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
        ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๐3/๒๕๕6 ” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556  ถึงวันที่  10 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
       เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.0๐ – 09.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ชั้น ๑  ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น
    ๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีกำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
สำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลาย
มือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
     ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
     ๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
     ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์หารบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับผังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.  การทำสัญญาจ้าง
     ผู้ชนะจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน   ๗  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจำต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓  วันทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  ค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนั้นใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)
   หลักประกันนั้นจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น…..…-…....งวด ดังนี้
งวดที่ ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…………..…-……..……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน…………………-………………………ให้เสร็จภายใน…………-…….วัน
งวดที่ ๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ………….…-……………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน…………………-………………………ให้เสร็จภายใน…………-…….วัน
งวดที่ ๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…………....-……..….…ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน…………………-………………………ให้เสร็จภายใน…………-…….วัน
งวดที่ ๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ………..…-……..…...…ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน……………………………-……………ให้เสร็จภายใน…………-…….วัน
งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…๑๐๐….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้ง
หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘.  อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   2  ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป   .
        การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อ
สร้างจากงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป  แล้วเท่านั้น
๑๐.๒  เมื่อองค์การบริการส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่      และสามารถให้
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจัดหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.  มาตรฐานผีมือช่าง
       เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๑.๑ วุฒิการศึกษาระดับ  ปวส.  จำนวน  ๑  คน  สาขาก่อสร้าง                     .
๑๑.๒……………-…………………………………………………………………………………….………..
๑๑.๓ ………………-……………………………………………………………................................ .
๑๒.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา


วันที่  26  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕6

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2556 เวลา 21.14 น. โดย ปลัดสาทิพย์ ภู่ไหมพรหม

ผู้เข้าชม 3023 ท่าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-297047 โทรสาร : 056-297254  Email : nernsala@hotmail.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
จำนวนผู้เข้าชม 9,238,676 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10