คุณคิดว่า อบต.เนินศาลา ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 15 )
30.00%
การคมนาคม ( 9 )
18.00%
การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ( 8 )
16.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 10 )
20.00%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 5 )
10.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 3 )
6.00%