คุณคิดว่า อบต.เนินศาลา ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 18 )
33.96%
การคมนาคม ( 9 )
16.98%
การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ( 8 )
15.09%
ด้านสาธารณูปโภค ( 10 )
18.87%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 5 )
9.43%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 3 )
5.66%