หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินศาลา
www.nernsala.go.th
นายสามารถ เอมแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมพัฒนาตำบลเพื่อประชาชน
นายสามารถ เอมแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
"ตำบลเนินศาลาน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี
มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.เนินศาลา
องค์การบริส่วนตำบลเนินศาลา
www.nernsala.go.th
1
2
3
 
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 

อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์ร้านขายของต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ

เขียนโดย   คุณ ร้านโชห่วย

วันที่ 4 มี.ค. 2564 เวลา 11.17 น. [ IP : 1.47.3.80 ]  
 

สวัสดีค่ะ
เอกสารทีต้องใช้จดทะเบียนพาณิชย์
1. สําเนาบัตรประชาชน เจ้าของ กิจการ
2. หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล)หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ)
3. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
5.สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
6.กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็ นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ)มเติม ดังนี9
-หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
-กรณีเช่าสถานที)
*ผู้ให้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา
1.สําเนาทะเบียนบ้านของเลขที)ตั9งสถานประกอบการ
2.สําเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3.สําเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน)
*ผู้ให้ใช้เช่ามีสถานะเป็ นบริษัท
1.สําเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื)อของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
3.สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
*กรณีการซื
9ออาคารชุด/ ห้องชุด
1.สําเนาโฉนดที)ดิน/ห้องชุด
7.กรณี คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคลให้แนบเอกสารของผู้เป็ นหุ้น ส่วนที)เกี)ยวข้องเช่น หนังสือจดจัดตั9งคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล,
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้เป็ นหุ้นส่วน

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่ อบต.เนินศาลา

วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 16.01 น. [ IP : 183.88.144.78 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-297047 โทรสาร : 056-297254  Email : nernsala@hotmail.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
จำนวนผู้เข้าชม 8,537,879 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10